Choď na obsah Choď na menu
 


1. Objednávka
a) Každý predaj tovaru (ďalej len „dodávka“) spoločnosťou Propaggroup, s.r.o., (ďalej len „dodávateľ“) kupujúcemu so sídlom na území členského štátu EÚ (ďalej len „odberateľ“) sa uskutoční výlučne na základe písomnej objednávky odberateľa, pričom za platnú je považovaná výlučne objednávka vyhotovená v písomnej forme a riadne podpísaná.
b) Za riadne doručenú písomnú objednávku sa považuje objednávka doručená do ľubovoľného strediska dodávateľa na oddelenie odbytu a tiež objednávka doručená dodávateľovi faxom, prípadne elektronickou podobou, pričom zodpovednosť za úplnosť a doručenie takejto objednávky nesie odberateľ.
c) Objednávka musí obsahovať riadne označenie požadovanej dodávky. V prípade nejasnosti alebo pochybnosti je objednávajúci povinný objednávku doplniť a spresniť tak, ako to požaduje dodávateľ.

2. Predmet dodávky
a) Sortiment tovaru výrobkov dodávaných dodávateľom je určený v aktuálnych ponukách dodávateľa.
b) Dodávateľ neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a cenníkov. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie je k dispozícií k odberu.

3. Cena
a) Cena je určená cenníkom dodávateľa.
b) V prípade, ak sa náklady na zaobstarávanie tovaru na strane dodávateľa vzhľadom na zmeny colných, daňových, odvodových alebo iných predpisov platných v SR zvýšia, je dodávateľ oprávnený cenu dodávaného tovaru o takéto náklady navyše zvýšiť a odberateľ je povinný takto novostanovenú cenu zaplatiť.
c) Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude odberateľom zaplatená riadne a včas vystavená zálohová faktúra, nezmení cenu tovaru bez DPH, za ktorého dodávku bola takto záloha zaplatená.

4. Platobné podmienky
a) Pokiaľ nie je osobitnou dohodou dohodnuté inak, je pred dodaním tovaru povinný odberateľ zaplatiť za cenu objednaného tovaru zálohu vo výške podľa zálohovej faktúry (Proforma faktúry ), ktorú vystaví dodávateľ a doručí ju odberateľovi po tom, ako dostane objednávku.
b) Zálohová faktúra (Proforma faktúra ) je zároveň potvrdením doručenej objednávky. Úhrada zálohovej faktúry je považovaná za písomné potvrdenie objednávky a odsúhlasenie špecifikácie produktov v nej odberateľom.
c) Pokiaľ zálohová faktúra (Proforma faktúra) nebude uhradená do termínu splatnosti, je dodávateľ oprávnený potvrdenie objednávky zrušiť, od uzatvorenej zmluvy týmto spôsobom odstúpiť a požadovať od odberateľa úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane dodávateľa vznikli z tohto titulu.
d) Po príjme platby bude odberateľovi vystavená a doručená zálohová faktúra za prijatú platbu, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad.
e) Po prevzatí tovaru bude odberateľovi vystavená a doručená faktúra za dodaný tovar, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad. Faktúra je splatná v splatnosti odo dňa jej vystavenia. Pokiaľ bola osobitnou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom dohodnutá iná lehota splatnosti, vystaví dodávateľ faktúru, v ktorej uvedie túto osobitne dohodnutú lehotu splatnosti, ktorá je potom záväzná pre obe strany. Pokiaľ zaplatená záloha (zálohová faktúra) na danú dodávku presahuje cenu dodaného tovaru a ak nebolo písomne dohodnuté inak, dodávateľ vykázaný rozdiel vráti odberateľovi v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Vrátenie sa uskutoční prevodom na účet, z ktorého bola záloha zaplatená. Ak záloha nebola platená z bankového účtu, bude záloha vrátená na účet, ktorý oznámi odberateľ dodávateľovi, bez osobitnej výzvy dodávateľa, a to do 30 dní po jej doručení. K vráteniu platby bude odberateľovi vystavený a doručený dobropis za vrátenú zálohu, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad.
f) Platby sa realizujú prostredníctvom bezhotovostného platobného styku (prevodom na bankový účet) alebo hotovostným vkladom na účet dodávateľa v banke, alebo hotovostným vkladom do pokladne dodávateľa, alebo poštovou poukážkou. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej platenej čiastky na účet dodávateľa alebo príjem do pokladne dodávateľa.
g) Ako dôkaz platby sa uznáva výhradne originál výpisu z účtu odberateľa o odúčtovaní platenej čiastky z jeho účtu, potvrdenie banky dodávateľa o hotovostnom vklade na jeho účet alebo poštou potvrdená časť poštovej poukážky.
h) V prípade omeškania odberateľa s plnením jeho peňažného záväzku má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania bude o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Eorópskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.


5. Miesto dodania tovaru
a) Dodávateľ dodáva tovar odberateľom v mieste svojho strediska. Odberateľ preberá tovar v tomto mieste s tým, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene odberateľa (výpis z OR, písomné splnomocnenie a pod.).
b) Pokiaľ odberateľ požaduje dodanie tovaru mimo strediská dodávateľa, považuje sa tovar za dodaný dňom jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Náklady na takúto dopravu na miesto určenia na území SR znáša dodávateľ ak nie je dohodnuté inak a tieto sú zahrnuté v cene tovaru.
c) Spolu s tovarom je odberateľovi odovzdávaný aj dodací list, na ktorom sa prevzatie tovaru potvrdí.
d) Odberateľ preberá tovar s tým, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene odberateľa (výpis z OR, písomné splnomocnenie a pod.). Prevzatím tovaru vyjadruje preberajúci svoj súhlas s takýmto naložením s jeho osobnými údajmi.

6. Čas dodania tovaru
a) Štandardný tovar bude dodaný v určenom čase dodávateľom, spravidla do 5 dní odo dňa zaplatenia zálohy za cenu tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej zaplatenia. Pokiaľ sa platba zálohy nepožaduje, bude tovar dodaný najneskôr do 5 dní odo dňa prijatia objednávky dodávateľom.
b) Presný čas dodania určí dodávateľ. Čas dodania sa určuje ako čas vyskladnenia tovaru v mieste sídla odberateľa, prípadne na stavbe .
c) Pokiaľ odberateľ neprevezme tovar v určenom čase, je povinný zaplatiť dodávateľovi všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo výške 17 € za každý deň omeškania.
d) V prípade, že sa odberateľ omešká s prevzatím tovaru po dobu viac ako 30 dní, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a dodávku odmietnuť. V takomto prípade vráti dodávateľ odberateľovi do 30 dní zaplatenú zálohu po odpočítaní všetkých nákladov a skladného, ako to stanovuje predchádzajúci odsek.

7. Zodpovednosť za vady tovaru
a)Odberateľ alebo ním poverená osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia, pokiaľ dohodnutý spôsob tovaru takéto prezretie umožňuje.
b) Najskôr v tomto momente je povinný odberateľ uplatniť nároky z chýb tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Za chybu zjavnú sa pritom považuje aj chyba spočívajúca v množstve dodaného tovaru.
c)  Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z chýb tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru zistené, je vylúčené.
d) Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na spôsob prepravy prezrieť v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovar, je možné uplatniť nároky len z takých zjavných chýb tovaru, pri ktorých odberateľ preukáže, že tieto vady tovaru mal už v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
e) Za skryté vady tovaru zodpovedá dodávateľ vtedy, ak tieto vady tovaru preukázateľne mal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
f) Nároky chýb tovaru sa uplatňujú osobne na určenom reklamačnom mieste dodávateľa alebo písomne adresované na toto miesto.
g) Pre vysporiadanie nárokov z chýb tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku dodávateľa.
h) V prípade zistenia vady na tovare nie je odberateľ oprávnený tovar používať a je povinný ho dopraviť na reklamačné miesto odberateľa, pokiaľ to jeho povaha umožňuje.

8. Zodpovednosť zo záruky
a)Dodávateľ zodpovedá v rámci záruky za akosť tovaru počas trvania záručnej doby, ktorá je stanovená príslušnými výrobcami strešných materiálov a je rôzna pre rôzne komodity.
b) Dodávateľ v rámci záruky nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:
- mechanicky alebo inak poškodený,
- používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený,
- zle uložený alebo inak používaný v rozpore s dodávateľom predpísaným spôsobom,
- vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých pôsobenie nie je obvyklé pre klimatické pásmo v SR alebo ktoré inak presahujú rámec obvyklosti.
c) Dodávateľ nezodpovedá ani v rámci záruky za bežné opotrebovanie tovaru a prípadné vady, ktoré vzniknú v jeho dôsledku.
d) Pokiaľ je na balení tovaru, na dokladoch spolu s ním dodávaných alebo na tovare samotnom vyznačená kratšia doba trvania záručnej doby, platí táto kratšia záručná doba.
e) Záručná doba plynie odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
f) Nároky z chýb tovaru sa uplatňujú písomne na určenom reklamačnom mieste dodávateľa alebo písomne adresované na toto miesto, a to do 3 dní odo dňa, ako sa chyba prejavila.
g) Pre vysporiadanie nárokov z chýb tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku dodávateľa.
h) V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za akosť tovaru, platí, že nároky z chýb je potrebné uplatniť v lehote jej trvania.

9. Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru a zo záruk
a) V prípade výskytu zjavných chýb tovaru je dodávateľ po zistení oprávnenosti nárokov odberateľa povinný:
A – odstrániť vady,
B – vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí odberateľovi.
b) V prípade výskytu chýb skrytých alebo chýb zo záruky za akosť je dodávateľ povinný po zistení oprávnenosti nárokov odberateľa:
A – opraviť vady tovaru,
B – vymeniť chybný tovar alebo jeho časť za tovar nový.
c) Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípadoch, ak všeobecne záväzný predpis stanoví inú hranicu pre nároky zo zodpovednosti za dodaný výrobok normou, od ktorej sa nemožno odchýliť.
d) Dodávajúci nezodpovedá za škody, ktoré na strane odberateľa vzniknú z dôvodu chýb tovaru a ktoré prevyšujú čiastku podľa písm.c)

 10. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
a)Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru po jeho dodaní, nie však skôr, ako dôjde k splneniu povinnosti zaplatiť jeho cenu.
b)Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k tovaru na odberateľa momentom jeho prevzatia odberateľom v dohodnutom mieste. Pokiaľ neprevzatie tovaru zaviní odberateľ, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare dňom dodania tak, ako to stanovia tieto obchodné podmienky.

11. Odstúpenie od zmluvy
a)Dodávateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť, ak:
A – zistí, že na majetok odberateľa je vyhlásený konkurz alebo vyrovnávacie alebo exekučné konanie,
B – zistí, že v podnikaní odberateľa sa vyskytli také javy, ktoré odôvodňujú predpokladať, že odberateľ nebude schopný splniť svoje platobné záväzky,
C – sa vyskytnú okolnosti, ktorých pôsobením nemôže dodávateľ svoje povinnosti splniť, alebo ich môže splniť len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespôsobil a nemohol ich ani predvídať, ani im zabrániť,
D – ak splnenie zmluvy nie je možné z dôvodu neudelenia vývozných alebo dovozných povolení a rozhodnutí, ktoré sú potrebné pre realizáciu dovozu tovaru alebo komponentov pre jeho výrobu v SR, a to bez ohľadu na dôvod ich neudelenia a na skutočnosť, orgán ktorého štátu takto rozhodol.
b)Dodávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy vráti odberateľovi zaplatenú zálohu, pričom v prípade odstúpenia podľa pism.A-B je oprávnený si odpočítať výšku nákladov, ktoré mu do momentu odstúpenia realizáciou obchodného prípadu vznikli. Za bežnú výšku nákladov spojenú s vracaním tovaru je považovaný manipulačný poplatok vo výške 10% ceny tovaru, ktorý sa vracia. Tento bude odpočítaný priamo z ceny dobropisu za vystavovaný vracaný tovar.
c)Odberateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť v prípade, ak dodávateľ nedodá objednaný tovar, ktorý nebol dodaný do 30 dní odo dňa zaplatenia zálohy na jeho cenu. V takomto prípade je dodávateľ povinný vrátiť odberateľovi zaplatenú zálohu do 14 dní odo dňa, v ktorom dostal písomné vyjadrenie vôle odberateľa od zmluvy odstúpiť. Iné nároky na strane odberateľa nevznikajú.

 12. Vyššia moc
Dodávateľ nie je povinný plniť svoje povinnosti podľa platnej zmluvy, ak mu v tom bráni zásah vyššej moci, za ktorý sa považuje najmä neudelenie príslušného povolenia potrebného pre realizáciu zmluvy, alebo udalosť mimo dosah jeho pôsobnosti spočívajúca v okolnostiach prírodnej katastrofy, povstaní, ozbrojenom konflikte, štrajku, priemyselnej výluke a pod.

 13. Záverečné ustanovenia
a)Tieto obchodné podmienky platia na dodávky tovarov realizované dodávateľom, ak nie je s odberateľom písomne osobitnou dohodou dohodnuté inak.
b)Pokiaľ tieto obchodné podmienky alebo iné písomné dohody s odberateľom nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb.), a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
c)Pokiaľ tieto podmienky hovoria o osobitnej dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.
d)Tieto podmienky sa v zmysle § 273 a násl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou Propaggroup, s.r.o.

 

 

V Partizánskom 20.11.2010